Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

STATUT

 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOWIDZU

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubowidzu , zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 406 ).
 3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.330 z późn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885
 6. z późn. zm.).
 7. Niniejszego statutu.

 

§ 2

 

 Siedzibą Biblioteki jest miasto Lubowidz, ul. Zielona 10, a terenem działania Gmina Lubowidz.

 

§ 3

 

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Lubowidz.
 2. Biblioteka działa w formie instytucji kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury,    prowadzonego przez Organizatora.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielność prowadzenia gospodarki     finansowej.
 4. Organizator może kontrolować działalność Biblioteki.
 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie.

 

§ 4

 

 Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

 

 1.  CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 5

 

 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Lubowidz.
 2. Biblioteka prowadzi rozszerzoną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy
   i kultury.

 

§ 6

 

 Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, pośredniczenie
  w wymianie międzybibliotecznej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci
   i młodzieży oraz ludzi starszych i niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, a przede wszystkim tworzenie baz danych i udostępnianie ich.
 4. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służącym popularyzacji książki
  i czytelnictwa.
 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami, w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa gminy.
 6. Podejmowanie innych zadań dla zaspokojenia potrzeb użytkowników, wchodzących
   w zakres upowszechniania kultury i wiedzy.
 7. Tworzenie warunków do rozwijania różnorodnych form komunikacji społecznej
  w sporządzaniu i prowadzeniu  projektów edukacyjno-kulturalnych .

 

 1.  ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

 

§ 7

 

 1. Biblioteką zarządza i jej działalnością kieruje Dyrektor. Reprezentuje ją na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w jej imieniu.
 2. Do dokonywania czynności prawnych może być upoważniony pełnomocnik, działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
 3. Jeśli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.
 4. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 5. WójtGminy jest bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora.
 6. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z  zakresu prawa pracy.

 

 

 

§ 8

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubowidzu ul. Zielona 10; 09-304 Lubowidz, prowadzi :

- Wypożyczalnię,

- Czytelnię,

- Oddział dla Dzieci,

     - Filię Biblioteczną w Syberii nr 49; 09-304 Lubowidz,

     - Filię Biblioteczną w Zieluniu ul. Szkolna nr 7; 09-304 Lubowidz.

 

§ 9

 

Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

 

 

§ 10

 

 Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, towarzystwa i fundacje zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1.  GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 11

 

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

 

§ 12

 

 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z pobranych opłat i innych źródeł.
 2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy Lubowidz
 3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Lubowidz.

 

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 13

 

 Wszelkich zmian w statucie dokonuje się wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

Godziny otwarcia Biblioteki :

Poniedziałek- Piątek

   8.00 - 16.00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Partnerzy


 

Sponsorzy